T-shirts for couples

she's right / he's wrong

  • she's right i'm wrong
  • he's wrong i'm right

sie hat recht / er liegt falsch

  • sie hat recht, ich liege falsch
  • er liegt falsch, ich hab recht

she is always right

  • he is always wrong
  • she is always right

sie hat immer recht

  • sie hat immer recht
  • er hat nie recht